جدیدترین منابع ارشد برنامه ریزی شهری
پيام نور شبستررررررر ورودیهای 88 
قالب وبلاگ
نويسندگان

سلام امسال 395 آورده بودم دارم دوباره مطالعه کنم چون نمیخوام شبانه قبول بشم

[ پنجشنبه یکم آبان 1393 ] [ 17:9 ] [ محمد ]

سلام

من نوبت دوم برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز قبول شذم

[ پنجشنبه یازدهم مهر 1392 ] [ 11:48 ] [ محمد ]

سلام بالاخره نتايج ارشد اومد منم رتبم شد 498

انتخاب رشته كردم ولي اميدي ندارم شهر خودم قبول بشم چون پذيرش خيلي كمه

[ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392 ] [ 22:57 ] [ محمد ]

بالاخره كنكور  كارشناسي ارشد رو داديم ببينيم بعد عيد چه دسته گلي به آب ميديم

[ چهارشنبه نهم اسفند 1391 ] [ 21:6 ] [ محمد ]

فهرست مطالب

 

 

1.  تعاريف

2.  اصول قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد حمل و نقل

3.  مندرجات يك قرارداد حمل ونقل

4.  ماهيت حقوقي قرارداد حمل و نقل

5.  ترانس شيپ

6.  كنوانسيون CMR

7.  كنوانسيون  :TIR(كارنه تير)

8.  كنوانسيون كارنه دو پاساژ

9.  كنوانسيون كارت سبز(نظام بيمه هماهنگ)

10.          كنوانسيونADR (حمل مواد خطرناك)

 ۱۱ .      فدراسيون بين المللي انجمن‌هاي حمل و نقل بين المللي كالا«FIATA»

11.          مقررات(قرارداد) اينكو ترمز

12.          مقررات يكنواخت سند حمل و نقل مركب

13.          مقررات  UNCTAD/ICCبراي حمل مركب

14.          اسناد و انواع آن

15.                     بارنامه وتاريخچه آن

16.                     ويژگي‌هاي يك بارنامه

17.                     مندرجات بار‌نامه

18.                     جنبه‌هاي حقوقي بارنامه

19.                     انواع بارنامه

۱)تعاریف:


1) حمل و نقل داخلي: حمل ونقلي‌ كه مبدا و مقصد حمل در قلمرو حمل و سرزمين حاكميت يك دولت معين قرار داد به عبارتي محل جاگيري و تخليه مطابق قوانين دولتي معين است.

2) حمل و نقل بين المللي: هر گاه محل بار گيري و تخليه كالا مطلق به يك سرزمين و يك دولت نباشد و حداقل دو كشور در آن مطرح باشند حمل و نقل جنبه‌ي بين المللي دارد.

3)  حمل و نقل كالا: مقدار اموالي است كه ارزش اقتصادي و مبادلاتي داشته باشند و قابل خريد و فروش و تعويق به پول باشد.

4) حمل و نقل مسافر:اين نوع حمل و نقل مختص انسان مي‌باشد.

5) حمل و نقل بين المللي كالا:جابجايي كالا از محل بار گيري و  تخليه در يك حكومت نا معين به قلمرو حكومتي نا معين ديگر بطوريكه حداقل در 2 كشور متفاوت باشد و مطابق با قوانين و مقررات حاكم.

6) شركت حمل و نقل بين المللي كالا:شخصيتي حقيقي كه داراي صلاحيت در فعاليت‌هاي حمل و نقل بين المللي كالا مي‌باشد.

7) حمل و نقل(زميني/دريايي/هوايي): بسته به نوع وسيله يا روش يا مسيري كه كالا حمل مي‌شود حمل و نقل به سه گروه زميني- دريايي- هوايي تقسيم مي شود.

نكات :

·         حمل و نقل حيوانات زنده از شمول حمل و نقل انسان خارج است (كنوانسيون 1924) بروكسل.

·         فرانسه تنها كشوري است كه حيوانات را جزءحمل و نقل مسافر مي ‌داند.

·         در موارد حمل مسافر بيمه هاي خاصي شامل هستند كه در مورد كالاها جاري نيست.

·         رايج ترين نوع حمل و نقل كالا در تجارت بين المللي حمل و نقل دريايي است.

·         كنوانسيون‌هاي مختلف معمولا جهت متحد نمودن اين شيمو در تجارت تشكيل شده‌اند و قوعد آن را تشريح نمودند.

8 ) حمل و نقل سراسري(مستقيم يا دربست):هرگاه كالا با يك وسيله نقليه و بدون تغيير وسيله نقليه از مبدأ به مقصد مشخص حمل شود حمل و نقل سراسري نام مي‌گيرد.

9) حمل و نقل مركب(Combined): هرگاه در طول مسير حداقل 2 نوع وسيله نقليه يا 2 نوع روش حمل و نقلي را بكار برده شود را حمل و نقل تركيبي گويند.

نكته: حمل و نقل چند وجهي كالا جزئي از حمل و نقل تركيبي است كه در اين نوع حمل مسير طولاني تر مي‌باشد كه نسبت به تركيبي است.

10) قرارداد حمل و نقل: طبق حقوق تجارت، قراردادي كه در آن متصدي حمل يا حمل كننده تعهد مي‌كنند در مقابل دريافت اجرت كالايي را با وسيله مشخص از محل مبدأ به مقصد انتقال دهد

11) متصدي حمل و نقل (( Forwarder:شخصيتي حقوقي است كه مسئول عمليات حمل و نقل مي‌باشد و خود صاحب وسيله نيست و بار نامه توسط وي صادر مي‌شود.

12) حمل كننده (Carrier):شخصيتي حقوقي است كه ضمن آنكه در عمليات حمل و نقل نقش دارد صاحب وسيله نقليه نيز مي‌باشد و بار نامه نيز ممكن است توسط وي نيز صادر شود.

  نكات :

·      تفاوت بين متصدي حمل و حمل كننده كالا در ارتباط حقوقي و صدور ترخصيه در مقصد  و اختلاف ناشي از حوادث حمل و نقلي است.(بويژه در حمل و نقل دريايي)

·      در حمل و نقل تركيبي معمولا كالا شامل بارگيري و تخليه مجدد استو(حداقل 2 بار تخليه و بار گيري)

·      در حال حاضر  حمل و نقل سراسري مشمول  حمل و نقل زميني است و شامل دريايي و هوايي نمي‌شود.

·      بارگيري و تخليه مجدد كالا در يك مسير الزامأ به معني  حمل و نقل مركب نيست.

·      مراد از تخليه و بارگيري كالا، در طول يك سفر مي‌باشد.

13) پايانه باري:محلي است كه به منظور ساماندهي امور حمل و نقلي و ارائه خدمات لازم به رانندگان و وسايل نقليه عمومي باري و داراي تأسيسات و امكانات لازم (سالن اعلام بار،نمايندگي شركت‌ها و موسسات و...)براي شركت صاحب كالا در نظر گرفته مي‌شود.

14) پايانه مسافري:محلي است كه در آن وسيله نقليه براي سفر درون شهري و يا برون‌شهري مسافر،تعويض يا تغيير مي‌يابد وداراي تاسيسات و امكانات جهت ارائه خدمات به مسافرين  مي‌باشد.

15) پايانه مرزي:مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني يك كشور است كه سازمانها و قوانين و مقررات و تشريفات قانوني مرتبط با ورود و خروج كالا و مسافر و وسيله‌ينقليه در ‌آن مستقر است.

16) ترانزيت(داخلي/خارجي):عبور مسافر،كالا و وسيله نقليه از قلمرو يك كشور بطوريكه مبدأ و مقصد آن سفر خارج از كشور بوده واين كالا از يك مرز وارد و از مرز ديگر خارج مي‌شود و بيشتر در حمل و نقل دريايي مي‌باشد ولي در حمل و نقل هوايي و زميني هم ديده مي‌شود.

17) ترمينال: قسمتي از اسكله دريايي مي‌باشد كه عمليات كانتينري در آنجا صورت مي‌گيرد.

 

 

اصول قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد حمل و نقل به چند بخش است:

بطور كلي قوانين  به دو بخش آمرانه و جانشين تقسيم مي‌شود. حمل و نقل در اين خصوص چهره دو گانه دارد يعني مي تواند جنبه امري داشته باشد ويا مواقعي داراي حوزه عمل محدود به سكوت داشته باشد و قوانين و ساير قوانين جايگزين آن مي شود. لذا چهار تقسيم بندي در قوانين انجام مي‌شود:

   الف)تئوري عمومي حقوق حمل و نقل

    ب)كنوانسيون‌هاي بين المللي

     ج)قانون تجارت كشور مطبوع يا قوانين حمل و نقل آن

     د)بارنامه و تعرفه حمل و نقل

يك قرارداد حمل ونقل مندرجاتي دارد كه عبارت است از:

1)  مشخصات طرفين

2)  موضوع(حمل و مشخصات دقيق كالا)

3)  تعهدات متصدي حمل و حمل كننده كالا

4)  تعهدات صاحب كالا

5)  تعيين برنامه حمل(زمان بندي/ تعيين مسير)

6)  تعيين نحوه پرداخت بهاي قرارداد

7)  نحوه حمل كالا(مستقيم/مركب)

8)  ضمانت اجراي قرارداد ويا ساير ضمانت نامه‌ها

9)  بيمه و مبلغ آن

10)                       تعيين تكليف در شرايط خاص( حوادث قهري يا فورس ماژور)و نحوه رفع آن

11)                       مدت اجراي قرارداد

يادآوري:

منظور از ترانس شيپ چيست؟ انتقال يك كالا از يك وسيله به وسيله ديگر است كه بيشتر در حمل و نقل مركب بحث مي‌شود.(تغيير شيوه حمل و نقل)

ماهيت حقوقي قرارداد حمل و نقل چيست؟(اين قراردادها جز قوانين مدني است يا تجاري؟)

اين قرارداد نه ماهيت عقد قانون مدني دارد و نه تجاري،بلكه اين نوع قرارداد از عقود خاصي كه در آن حقوق مدرن تجارت بيان شده است، تبعيت مي كند.

در يك قرارداد حمل و نقل، متصدي حمل هيچ گونه وسيله را در اختيار فرستنده قرار نمي‌دهد و از طرفي ديگر ارسال كننده راهي جز رضايت به شروط تحميلي ندارد.در حقيقت ما فردي را اجير مي‌كنيم تا بار مورد نظر را جابجا كند.

مطابق قانون تجارت قرارداد، حمل و نقل تابع عقد و‌كالت است و لذا مطابق قانون تجارت بر‌خورد دوگانه با اين عقود مي‌شود و تنها برخي از مواد مربوطه طبق عقد وكالت مي‌باشد.

متصدي حمل در قانون تجارت ايران چه جايگاهي دارد؟

1)  داراي طبقه بندي و درجه بندي است.

2)  متصدي حمل،وكيل صاحب كالاست.

3)  روابط وي و صاحب كالا تابع قرارداد وكالت است.

4)  متصدي تاجر محسوب مي‌شودو فعاليتش تجاري است.

5)  دلال ،حق العمل كار و متصدي حمل هر كدام وظايف و مسئوليت‌هاي خود را دارند.

 

                                             «كنوانسيون‌هاي مهم حمل و نقل جاده‌اي»

الف)كنوانسيون CMR

Convention of the contract for the international carriage of goods by road)                            )

*   در سال 1956 بين 5 كشور هلند –فرانسه-انگليس- بلژيك و سوئيس و در شهر ژنو تهيه وامضا شد و در سال  1978  اصلاحيه ‌اي به آن افزوده شد و در نهايت شامل 51 ماده و 21 ماده الحاقي به بهره‌برداري رسيد.هم اكنون 24 كشور عضو اين كنوانسيون هستند .كشور ما نيزاز سال 1998 با پيگيري‌هاي سازمان راهداري به عضويت آن در آمد.

*   هدف اين كنوانسيون  يكنواخت كردن شرايط حاكم بر قرارداد‌هاي حمل و نقل بين المللي جاده‌اي كالا بخصوص در اسناد و مدارك بين المللي و مسئوليت حمل كننده (carriage)و تنظيم روابط وي با گيرنده و فرستنده كالا زير نظر سازمان ملل است. 

مواردي كه اين كنوانسيون شامل آنها مي‌شود:

1)       قرارداد‌هاي حمل و نقل(منظور حمل با وسايل نقليه جاده‌اي كه شامل مراحل بارگيري و تخليه و غير شامل در دريايي و هوايي)

2)       عمليات حمل و نقلي به منظور كسب اجرت( اين عمليات جز عمليات تجاري است و مقصود آن كسب درآمد است)

3)       بين المللي بودن عمليات(در اين كنوانسيون تنها مواردي كه در حمل و نقل بين المللي دخيل هستند منظور مي‌گردد)

4)       عضويت كشور‌هاي طرف قرارداد در اين كنوانسيون(عضويت براي كشور‌هاي مبدأ و مقصد و يا يكي آنها بعنوان  كشورهاي محل بارگيري و تخليه الزامي است)

5)       عدم توجه به محل اقامت و مليت و تابعيت طرفين قرارداد(تفاوتي بين مليت و تابعيت  و محل اقامت قائل نيست)

6)       عدم توجه به شخصيت حقوقي مالك(خصوصي ويا دولتي بودن)

7)       صدور راهنامهCMR(قرارداد حمل و نقل در اين كنوانسيون با تنظيم راهنامه تاييد مي‌شود)

   نكته)مواردي كه مقررات شامل آنها نمي‌شود(استثنا):

ü                        حمل جنازه

ü                        حمل اثاثيه شخصي و منازل

ü                        حمل كالا‌هايي كه تحت شرايط كنوانسيون پستي جابجا مي‌شود.

ü                        حمل كالا‌هايي كه تحت مقررات ديگري(كنوانسيون‌هاي قبلي)انجام شده است.

 


ب)كنوانسيون  :TIR(كارنه تير) Transport  International  Road                                                                                                        

*   درسال 1959 ،كشور‌هاي اروپايي در ژنو گرد هم آمدند تا مقررات  لازم براي تسهيل در عبور و مرور كالا در گمرگ را تدوين كنند. اين مقررات كه بعنوان كنوانسيون گمرگي حمل و نقل بين المللي كالا در جاده‌ها معرفي شده بود در سال 1975 سازمان‌هاي بين المللي عنوان جديدي را بعد از اصلاح اين كنوانسيون به آن دادند كه TIR نام داشت.

*   هدف اين كنوانسيون كاهش مشكلات متصديان حمل و نقل در امور گمرگي است بطوريكه بتوان با نظام كنترل بين المللي تسهيلاتي را جهت جابجاي كالا در مرزهاي زميني كشورها  فراهم نمود. و با تقسيم كردن درآمد كشور‌هاي عضو بتوان به نحو موثري حمل و نقل كالا را تأمين و حراست نمود.

*   اين كنوانسيون 64 ماده و 8 ضميمه دارد و روابط بين متصدي حمل،گمرگ ويك موسسه ضامن 1 را تأمين مي‌كند..

*   كشور ما  در سال 1363(ه.ش)به اين كنوانسيون ملحق شد و شركت‌هاي حمل ونقل با سپردن تضمينات به اطاق بازرگان و صنايع ومعادن ايران(بعنوان موسسه ضامن)،از مزاياي اين كنوانسيون بهره‌مند شدند.

تذكر: تكنيك‌هاي جديدحمل ونقل در اوايل 1960در حمل و نقل ريلي-جاده‌اي  و دريايي بوجود آمد.استفاده از كانتينر بعنوان محفظه‌اي اطاق‌دار متحرك و قابل تعويض باعث افزايش كارايي در حمل و نقل تركيبي شد.لذا نياز به تجديد نظر در روش  TIR، باعث شد كه اين كنوانسيون علاوه بر حمل و نقل جاده‌اي در حمل ونقل ريلي،دريايي وآبي داخلي نيز پوشش داده شود.(در كنوانسيون 1957 امكان استفاده از حمل ونقل تركيبي نيز فراهم شد)

1-   موسسه ضامن :در هر كشوري موسسه‌اي متعهد مي‌شود كه كليه حقوق گمرگي و عوارض ساليانه صادرات و واردات و جريمه تأخير رابر اساس قوانين و مقررات كشوري پرداخت نمايد

نكات:

·  كليه وسايل نقليه‌اي كه در اين كنوانسيون فعاليت مي‌كنند داراي محفظه‌هاي قابل پلمپ هستند و با تابلو‌هاي مستطيل شكلي كه با كلمهTIRدر جلو و عقب خودرو نصب مي‌شودو از ديگر وسايل حمل متمايز مي‌شوند.(براي ساخت و استفاده از كانتينرها قرارداد‌هاي استانداردي وجود دارد)

·  كليه عوارض سفر و ماليات ‌هاي ملحقه به سفر، بايد تحت پوشش ضمانت‌نامه معتبر بين المللي توسط موسسه ضامن ، تحت پوشش دفترچه‌اي با عنوان كارنه تير كه توسط آن وسيله نقليه در طول سفر جهت تردد در كشور‌ها بعنوان سند گمرگي از آن استفاده مي‌كند، صادر شود.

·  دفترچه كارنه تير در كشور مبدأ بارگيري و صادر كننده كالا صادر مي‌شودكه شناسنامه كنترلي است و اجنلس با آن حمل مي‌شود.(يكي از سند هاي معتبر حمل و نقل است)

·  اقدامات و معيار‌هاي كنترلي گمرگ‌ها در فرايند جابجايي بار در گمرگ مبدأ و در بين راه مي‌بايست بر اساس ضوابط بين المللي كنترل شود و معمولأ  در ادارات گمرگ بين راه بازرسي نمي‌شود.

·  نكته مهم اينجاست كهبا الحاق ايران در سال1363  به اين كنوانسيون در مجلس (همان سال )قانوني با عنوان قانون الحاق دولت به كنوانسيون گمرگي مربوط به حمل و نقل بين المللي كالا تحت كارنه تير، تصويب شد.اين قانون در حال حاضر وپس از تصويب در سال 1374 تحت عنوان قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو ج.ا.امصوب شد كه مطابق با روش كارنه تير مي‌باشد.

 

ج) كنوانسيون كارنه دو پاساژ: در اين كنوانسيون، قرارداد گمرگي  براي ورود موقت وسايل نقليه شخصي  است.

*   براي ورود موقت وسايل نقليه موتوري جهان‌گردان و حذف تشريفات گمرگي تعدادي از نمايندگان كشور‌ها در سال 1954 در نيويورگ قراردادي امضا كردند كه اين تشريفات با صدور سندي توسط موسسه ضامن همان كشور با مدت اعتبار يك سال براي وسايل نقليه شخصي صادر شود.

*   اين قرارداد گمرگي 44 ماده دارد و 54 كشور عضو آن هستندو كشور ما نيز با عنوان موسسه ضامن كانون جهان‌گردي و اتومبيل راني ج.ا.امشغول فعاليت است.

*   طبق مقررات اين كنوانسيون هر گونه نقض وتخلف در  مقررات مشمول  پرداخت جريمه  طبق قوانين كشور معين انجام مي‌شود.در ضمن سند مورد نظر اجازه حمل و نقل داخلي را در كشور نمي‌دهد.

 

 

 

 

 

د)كنوانسيون كارت سبز(نظام بيمه هماهنگ):

*   كشور‌هاي اروپايي به منظور ايجاد  نظام بين الملل بيمه مسئوليت ، كميته‌اي تحت عنوان كميته حمل و نقل كميسيون اقتصادي در سال 1949 در سازمان ملل تشكيل دادند كه به كنوانسيون كارت سبز معروف شد.

*   در حال حاضر 43 كشور عضو دارد كه به جز 5 كشور بقيه اروپايي هستند. كشور ما نيز در سال 1356(ه.ش)به آن ملحق شد.

*   بر اساس اين كنوانسيون در هر كشور عضو دفتري به نام دفتر ملي كارت سبز كه مطابق قوانين ملي آن كشور عهده دار مديريت و پاسخ گويي در خسارت ناسي از  تصادفات براي كشور‌هاي عضو مي‌باشد.اين دفاتر در سال 1352 طبق موافقت نامه‌اي به نام قرارداد لندن(موافقت نامه متفق شكل مابين دفاتر)بين خود متعهد شدند كه نظام گواهي نامه‌اي بين المللي در ارتباط با بيمه شخص ثالث موسوم  به كارت سبز را صادر كنند.دفتر مركزي كارت سبز لندن مي‌باشد و اين كارت قابل استفاده در كشور‌هاي عضو است.

*   بيمه مركزي ايران بعنوان دفتر كارت سبز ايران ناظر بر حسن اجراي موافقت نامه است و شركت سهامي بيمه ايران تنها شركت بيمه‌اي مجوز دار براي صدور كارت است.

*   در سال1996 مفاد موافقت نامه تجديد نظر شد و موسوم به توصيه نامه‌هاي ژنو نام گرفت.اين توصيه نامه‌ها از 1998 اجرايي شد.

*   يكي از شروط عضويت در اين كنوانسيون اين است كه كه قانون بيمه اجرايي مسئوليت مدني براي دارندگان وسايل نقليه موتوري وجود داشته باشد.

 

و) كنوانسيونADR (حمل مواد خطرناك)

*   اين كنوانسيون در سال 1957در ژنو منعقد شد ولي آيين نامه آن در سال 1968 اجرايي شد.در حال حاضر36 كشور عضو اين كنوانسيون هستند.كشور ما نيز بدنبال پيوستن به اين :كنوانسيون است.ضمن آنكه اين كنوانسيون مدام در حال باز نگري است.

*   هدف اين كنوانسيون يكسان سازي و هماهنگ كردن حمل و نقل كالا‌هاي خطر ناك در سطح قاره اروپا است كه هم اكنون براي آن گواهي نامه رانندگي حمل كالا‌هاي خطر ناك صادر مي‌شود.سازمان راهداري سعي دارد تا اين گواهي نامه را اخذ كند.

   ن)فدراسيون بين المللي انجمن‌هاي حمل و نقل بين المللي كالا«FIATA»:

*   اين سازمان در سال 1926به كمك 16 كشور داراي شركت‌هاي فورواردر در شهر ويين پايتخت اتريش تأسيس شد و هم اكنون مقر آن در زوريخ مي‌باشد.

*   هدف اين فدراسيون اتحاد شركت‌هاي فورواردر و تقويت نقش آنها در سطح بين الملل است.بطوريكه ضمن ارائه مشاوره، آموزش،مطالعه،تحقيقات باعث تقويت و ارتقاي  روابط آنها با كليه كشور‌ها شود.

*   |FIATAدو گروه عضو دارد:

 

1)              اعضاي پيوسته كه همان انجمن هاي حمل و نقلي ملي كشور‌ها است(77كشور عضو)

2)              اعضاي وابسته كه همان اعضاي غير ملي است(144عضو)انجمن شركت‌هاي بين المللي در ايران عضو پيوسته اين سازمان و داري بيش از 100 عضو شركت‌هاي فورواردر است و هر سال يكبار كنكره در كشور‌هاي عضو برگزار مي‌شود.

اين سازمان داراي تشكيلات سازماني به شرح زير مي‌باشد:

-مجمع عمومي

-هيئت رئيسه

-موسسات(هوايي/زميني/دريايي)

-هيئت مشاوره

-گروه هاي كاري

سازمان فياتا اسناد متحدالشكلي كه از مقررات يكساني پيروي مي‌كندصادر مي‌كند كه به اسناد فياتا مشهور است.چاپ و توزيع اين اسناد با نطارت و بررسي و تأييد سازمان فياتا و اعضاي آن صورت مي‌گيرد وبطوركلي به 6 سند زير تقسيم مي‌شود.

1)                سند حمل مركب فياتا(FBL):رنگ اين سند آبي است.

2)                گواهي رسيد عاملين امر و حمل كنندگان(FCR):رنگ اين سند سبز است.

3)                گواهي حمل عاملين(FCT):رنگ اين سند زرد است.

4)                رسيد انبار فياتا(FWR): رنگ اين سند نارنجي است.

5)                اظهار نامه حمل كالاي خطرناك(SDT): رنگ اين سند سفيد است.

6)                دستور حمل فياتا(FFI): رنگ خاصي ندارد.

 

 

مقررات(قرارداد) اينكو ترمز (Incoterms): شرايط بين المللي بازرگاني:مجموعه شرايطي است كه در آن اصطلاحات ملزم براي تجارت بين المللي آورده شده است.

اتاق بازرگان بين المللي (ICC)در سال 1936 به منظور آگاهي طرفين قرارداد‌هاي تجاري بين المللي(خريد/فروش و وظايف دو طرف)اين مقررات را وضع كرد.

اين مقررات هر چند سال يكبار تجديد مي‌شود و با سال تجديد نظر آن شناخته مي‌شود(اينكو ترمز2000)

در اين مجموعه علاوه بر تعاريف و اصطلاحات حقوق و وظايف مسئوليتي  خريدار و فروشنده يا فرستنده كالا به نوعي معرفي شده‌اند و با اصطلاحات مخفف انگليسي شناسايي مي‌شود.به طور مثال :

 

 

 

گروه E

EXW

تحويل در محل كار

 

گروهF

FCA

تحويل به حمل كننده

FAS

تحويل در كنار كشتي

FOB

تحويل در روي عرشه

 

 

گروهC

CPT

كرايه حمل پرداخت شده

CFR

قيمت كالا و كرايه تا مقصد

CIF

قيمت كالا و بيمه و كرايه و ...

CIP

كرايه حمل و بيمه پرداخت

 

 

 

گروهD

DAF

تحويل در مرز كشور

DES

تحويل در روي كشتي

DSQ

تحويل در اسكله

DDU

تحويل عوارض پرداخت نشده

DDP

تحويل عوارض پرداخت شده

 

مقررات يكنواخت سند حمل و نقل مركب:

*   با پيدايش بار گنج(كانتينر)و تكنولوژي‌هاي جديد حمل و نقل بين المللي براي كالا سندي پيشنهاد شد كه روش حمل مركب را گواهي كند اين سند از مجموعه‌ مقررات يكنواختي پديد آمد كه توسط (ICC)اطاق بازركاني بين المللي تعيين و در نشريه منتشر شد. اين سند در حمل و نقل مركب به نوعي ميتواند بجاي بارنامه‌ي متداول استفاده شود.

*   مقررات اين سند در سال 1973 ايجاد و در سال 1980 اجرايي شد و بعنوان سند حمل مركب ناميده شد.

*   كنوانسيوني كه روابط قراردادي فرستنده كالا و عامل حمل و نقل چند وجهي در طول سفر استفاده مي‌شود ،توافقي را براي مسئوليت حمل ايجاد كرده است.

 

مقررات  UNCTAD/ICCبراي حمل مركب:

براي جابجايي بين المللي كالاو استفاده از تكنولوژي مبادلات الكترونيكي با هدف تسهيل بازرگاني مجموعه‌اي تحت عنوان UNCTAD/ICCدرسال 1989 سندي را كه حاصل مقررات اختياري مورد نظر در حمل مركب مي‌بود،طرح نمودند.

 

تعريف سند و انواع آن: مدركي معتبر و قانوني است كه كليد مبادرات بين المللي را ايفا ميكند. در يك سند ،طرفين (خريدار/فروشنده)طبق قانوني مشخص روابطي را تنظيم و تأييد مي‌كنند كه طبق آن فهرستي از جزئيات به چشم مي‌خورد.اين جزئيات در هر كشور مختلف است و به شرايط قانوني آن كشور مربوط مي‌باشد.

 

انواع آن :

1)     اسناد مبادراتي:شامل صورت وضعيت ،صورت حساب و ساير مدارك لازم جهت حسابداري و ثبت در دفاتر مي‌باشد و بخشي از روال‌ها را شامل مي‌شود.

2)     اسناد صادرات:در گمرگات و يا مراجع صادراتي كشور هاي صادر كننده كاربرد داردو شامل مجوز‌ها ،گواهي نامه‌ها،اظهارنامه ها به طور عمده خواهد بود.

3)     اسناد وادراتي:سند مورد نياز مسئولان كشور‌هاي وارد كننده كالا است كه مي‌تواندبراي محموله‌هاي وارداتي خاص(اسلحه،دارو و...) حساس باشد.

4)     اسناد بيمه:نشان دهنده پوشش بيمه‌اي محموله‌هاست.

5)     اسناد بازرسي:شامل سندهاي عمدتأ صادر شده توسط سازمان‌هاي مستقل بازرسي كننده با درخواست خريدار براي تاييد كيفيت و كميت كالا است.

6)     اسناد بانكداري و پرداخت:اين اسناد شامل اعتبارات LCها،ابلاغيه‌هاي مختلف ،صورت حساب‌هاي تجاري و اضافه اسناد مرتبط است.

7)     اسناد حمل:اسنادي  كه توسط زير بخش‌هاي مربوط به حمل و نقل صادر مي‌شود(زميني/هوايي/دريايي)و مي‌توان جزئيات مربوط به حمل و نقل را در آن رويت كرد.مهمترين سند در تجارت بين الملل ، بارنامه است  كه متحد الشكل نيست ولي ويژگي‌هاي خاصي دارد و اولين بارنامه مربوط به حمل و نقل دريايي مي باشد.

 

بار نامه[(B/L):  سندي است مبني بر قرارداد حمل كه حمل كننده يا نماينده‌اش يافورواردر پس از دريافت كالا از يك مبدأ به يك مقصد با وسيله حمل مورد توافق طرفين(جاده‌اي،ريلي،دريايي،هوايي) در مقابل كرايه مشخص صادر مي‌نمايد.(B/L   Bill of lading)

مهمترين ويژگي بارنامه آن است كه قابل انتقال است و بعنوان سند مالكيت محسوب مي‌شودو در غير اين صورت(غير قابل انتقال)به آن راهنامه گوييم.(way bill)

تاريخچه بار نامه:

بارنامه مطابق با پيشرفت مبادلات بازرگاني و سريع‌تر شدن مسايل نقليه و سنگين‌تر شدن بار‌ها به مرور پيچيده‌تر شد . در ساليان دور كاروان سالار‌ها در جاده‌هاي مشخصي(جاده ابريشم)به قول و قرارهاي خود در جابجايي حمل كالا عمل مي‌كردنداما با رشد و توسعه جمعيت و روابط انسانها و توسعه فناوري نياز به سند مالكيت بود.

دقيقأ معلوم نيست چه زماني از بارنامه استفاده شده است ولي قدمت بارگيري كالا‌ها روي كشتي‌هاي اقيانوس پيما به بيش از 1000 سال پيش بر مي‌گردد كه در آن مالك كشتي مشخصات كالا را در دفتر كشتي ثبت مي كرد و در محل تحويل با دريافت رسيدي از گيرنده آن را تحويل مي‌داد.به عبارتي ميتوان نتيجه گرفت  بارنامه با حمل دريايي شكل گرفت.

در نيمه دوم قرن 16 استفاده از بارنامه گسترش يافت و در قرن 18 قابل انتقال بود.در سال 1855 قانون بارنامه در انگلستان تصويب شدو در سال1892 در كشور امريكا قانوني تحت عنوان «هارتز»تدوين شد كه مطابق آن مديريت دريا نوردي  و مقررات خاص بر مالكان كشتي تعيين گرديد.

قوانين ديگري در استراليا1904 ،نيوزلند1908 ،كانادا1910 پيگرفته شد و نارضايتي و مشكلات تجاري بار نامه‌ها اصلاح شد. بطوريكه  در سال 1924 در انگلستان قانون حمل و نقل دريايي كالا را به دنيا معرفي كرد و در نهايت در سال 1978 قوانين هامبورگ تعريف امروزي بارنامه را ارائه نمود.

ويژگي‌هاي يك بارنامه: همان گونه كه در در تعريف بار نامه اشاره شد در قوانين بن المللي 1978 در هامبورگ نيز براي حمل كالا از طريق دريا تأكيد شد.بارنامه داراي ويژگي‌هايي است كه در آن دريافت كالا و پرداخت رجوع و متصدي  حمل و ساير موارد مرتبط دقيقا تشريح مي‌شود.(در ايران در ماده يك آئين نامه و تاسيس و فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل بين المللي كالا بارنامه تعريف شده است)

ويژگي‌هاي اصلي بارنامه:

1)  بارنامه بايد داراي نسخه اصلي باشد.

2)  بارنامه بدون قيد و شرط باشد.

3)  بارنامه‌ها بايد حكايت از بارگيري رويوسيله حمل باشند.

4)  بارنامه‌ها بايد به حواله كرد به شخص و يا حامل باشد.

5)  نحوه‌ي پرداخت كرايه در بارنامه كاملأ واضح باشد.

6)  بارنامه بايد تاريخ صدور داشته باشد.

7)  بارنامه تاريخ حداكثر مهلت دارد.

8)  حدود مسئوليت از ديگر ويژگي‌هاي بار نامه است.

 

مندرجات بار‌نامه: بار نامه به اشكال و رويه‌هاي خاصي در شركت حمل و نقلي اجرا مي‌شود ولي بطور كلي حاوي اطلاعات زير مي‌باشد

1.  شماره بار‌نامه

2.  نام و آدرس حمل كننده/فرستنده/گيرنده كالا

3.  نام و شماره وسيله حمل

4.  مبدأ و مقصد بار گيري

5.  مشخصات كالا (شرح- وزن- ابعاد)

6.  تعداد و نوع بسته بندي

7.  نحوه‌ي پرداخت كرايه

8.  تاريخ حمل و صدور بارنامه

9.  تعداد نسخ اصلي بارنامه

10.    تمضاي حمل كننده يا نماينده وي

 

 

جنبه‌هاي حقوقي بارنامه:

· بارنامه به مفهوم ساده همان رسيد تحويل كالاست و داراي خاصيتي تجريدي است يعني به محض صدور، ماهيتي مستقل دارد.(چك- سفته و اوراق بهادار)

· بارنامه‌ها توسط مقررات مختلف حمايت مي‌شوند و اكثر آنها مورد حمايت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي هستند.

· كلمات و الفاظ و جملات در بارنامه‌ها بسيار حساس و مهم هستند و هيچ سندي به اندازه‌ي بارنامه در محاكم در مقام دفاع كاربرد ندارد.

· بارنامه در جهت اسقاط دعاوي و عرف تجاري به عنوان يك دليل است. لذا سندي تعهد آور و گاهي به منظره قرارداد است.

انواع بارنامه:

با توجه به نوع وسيله حمل بار‌هاي مختلفي از لحاظ تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در بعضي مواقع كلمه راهنامه نيز جايگزين بارنامه مي‌شود.

نكته: تفاوت راهنامه و بارنامه:

راهنامه سندي غير قابل انتقال است كه حمل كننده به موجب آن متعهد مي‌شود كه كالا را به گيرنده آن كه در سند آورده شده ، تحويل دهد . لذا راهنامه نمي‌تواند به حوله كرد صادر شود و بايد برنامه گيرنده مشخص باشد در حالي كه بارنامه قابل انتقال و پشت نويسي مي‌باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

در مبادلات تجاري باتوجه به نوع وسيله بارنامه‌هاي زير متداول است.

_ بار نامه دريايي (حمل با كشتي)........................................Ocean  B/L

_ بارنامه (راهنامه) هوايي..................................................Airway   waybill

_ بارنامه (راهنامه) ريلي...................................................................Rail waybill

_ بارنامه (راهنامه) با كاميون.............................................................Truck(CMR)

_ بارنامه سراسري (كليه وسايل).................................................................Though B/L

_ بارنامه حمل مركب (FIATA)......................................................Combined

نكته : اسناد حمل و نقل با هواپيما ،ريلي ،كاميون راهنامه هستند و غير قابل انتقال .

 

بارنامه (راهنامه) كاميون:

·        اين راهنامه مخصوص حمل با كاميون هاست و توسط حمل و نقل جاده‌اي صادر مي‌شود .

·         سندي غير قابل معامله مي با شد كه سند مالكيت تلقي نشود.

·         سه نسخه دارد كه بايد به امضاي فرستنده كالا و حمل كننده آن برسد نسخه اول بايد به فرستنده ، نسخه دوم به همراه كالا ، نسخه سوم نزد متصدي حمل (صادر كننده) تسليم خواهد شد.

·         به ازاي هر كاميون يا هر نوع كالا يك راهنامه CMR صادر مي‌شود.

·         اين راهنامه يا قرارداد مشمول كنوانسيون (CMR) است و افراد دخيل در آن سه گروه هستند (فرستنده، گيرنده، حمل كننده).

·         مندرجات راهنامه بنابر ماده 6 (CMR) به سه دسته الزامي ، اختياري و تكميلي تقسيم مي‌شود.

بارنامه سراسري:

بطور كلي اين بارنامه حمل از مبدأ به مقصد را به حمل كنندگاني كه هر يك موجوديتي جدا و مجزا دارندو مسئول قسمتي از مسير حمل هستندمنتقل مي‌كنند و در حمل و نقل زميني بكار مي‌رود.

تخليه و بارگيري مجدد كالا تأثيري در حمل سراسري آن ندارد حتي اگر كانتينري باشد.

كليه ويژگي ‌هاي مربوط به بارنامه مطابق مقررات بين المللي و بانكي به اين نوع بارنامه تعلق مي‌گيرد.

بارنامه حمل مركب(FBL)

نوعي بارنامه است كه در آن خدمات حمل و نقل مركب بر اساس حمل سراسري كالا تحت پوشش قرار مي‌گيرد(جاده-دريا، دريا-جاده)اين سند گواه به قرارداد حمل در حدود قوانين حاكم و بصورت قابل معامله و غير قابل معامله با ذكر نام گيرنده مي‌باشد.

طبق نشريه 298اتاق بازرگان بين المللي(ICC)در سال 1975 مقرراتي تحت عنوان مقررات يكنواخت اسناد حمل مركب، وضع نمودند كه در آن نشانه (ICC)در كنارقرار(FBL) گرفته است.

اين سند در نشريه 400(HCC)مورد پذيرش قرار گرفت و در آن بانك‌ها پذيرش بارنامه حمل مركب را (FIATA) در كنار سند حمل بار خواهند خواست.

 

ويژگي‌هاي اين سند:

·         مخصوص استفاده فورواردر‌ها  است.

·         قابل انتقال و حاكي از مالكيت كالاست.

·         مسئوليت سرتاسري حمل را به فورواردر مي‌دهد.

·         قانون محل فعاليت متصدي  حمل كالا در اين بارنامه ،قانون حاكم است.

·         ايران جز اين سازمان مي‌باشد و شركت‌هاي ايراني بايد براي حمل ،عضو شركت انجمن حمل و نقل بين‌المللي باشند.

ساير اسناد حمل و نقل بين المللي(جاده‌اي)

بدليل آنكه در حمل و نقل جاده‌اي خودرو،راننده و بار با هم تركيب مي‌شوند ممكن است اسناد زير مورد نياز شود:

1.پروانه خروج

2.دفترچه مالكيت و پلاك ترانزيت

3دفترچه دو پاساژ

4.گواهينامه بين المللي راننده

5.دفترچه تير

6.مجوز و مدارك راننده

7.ساير اسناد فياتا

8.مانيفسيت(فهرست بار)

[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 ] [ 21:11 ] [ محمد ]
جغرافیای شهری پیشرفته

دیدگاههای نو در جغرافیای شهری شکوئی

پویای نظام شهری ایران -اصغر نظریان

جغرافیا و شهرشناسی یدالله فرید


مکاتب جغرافیایی

اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا جلد 1و2

فلسفه وقلمرو جغرافیا احمد پور احمد- انتشارات دانشگاه تهران

دگر اندیشی در فلسفه جغرافیا- حاتمی نژاد

فلسفه ی روش شناسی تحقیق در جغرافیا- فاطمه بهفروز- انتشارات دانشگاه تهران

 

روش تحقیق

روش تحقیق در علوم انسانی-حافظ نیا

روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی- پوراحمد

روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا- حسین آسایش و سید رحیم مشیری- انتشارات قومس

روش تحقیق در علوم رفتاری- زهره سرمد و عباس بازرگان

روش تحقیق در مدیریت- غلامرضا خاکی


استعداد تحصیلی
 
هادی مسیح خواه- محمد وکیلی
 
 
زبان
 
504 
 
اسنشال ورد فور تافل
 
قواعد عباس فزرام
[ پنجشنبه یازدهم آبان 1391 ] [ 23:12 ] [ محمد ]

۱.زبان انگلیسی

۲. استعداد تحصیلی

3. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

شامل:

روش تحقیق در جغرافیا

4. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

ارشد شامل:

جغرافیای شهری پیشرفته

مکتبها و نظریه های جغرافیا

[ پنجشنبه یازدهم آبان 1391 ] [ 23:1 ] [ محمد ]

سلام.ممنون بهم سر میزنین ولی حداقل یه آدرس وبی بنویسین تا بیام جواب سوالاتونو بدم.مثل مونا خانوم که هیچی ننوشته.

[ جمعه هفتم مهر 1391 ] [ 20:12 ] [ محمد ]
سلام دوستای عزیز وقتی نظر میدین یه آدرس وب بنویسین تا بیام جواب سوالاتونو بدم.
[ پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391 ] [ 12:33 ] [ محمد ]
معرفی و بازار کار رشته جغرافیا
معرفی و بازار کار رشته جغرافیا
هدف:

دانستن جغرافیا در مفهوم علمی خود عبارت از شناخت محیط طبیعی و انسانی در پهنه زمین است كه مناسبات و روابط فیمابین انسان و محیط را در تبیین پدیده های مكانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا بر مبنای این شناخت و طبقه بندی علمی آن، توانایی انسان را در بهبود شرایط محیط تكامل بخشد. هدف از ارائه این رشته پرورش استعدادهایی است كه در جهت شكوفایی و توسعه میهن عزیز اسلامی قدم بردارند.
این نیروها با بهره گیری از آموزشهای نوین به عناصری كارآمد و متخصص مبدل می شوند كه قادر به طراحی و اجرای انواع طرحهای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در فضای سرزمین از سطح خرد تا كلان می باشند. وجه كاربردی جغرافیا را باید در توسعه فراگیر خلاصه كرد، پرداختن به موضوعاتی مانند ساماندهی مناطق شهری و روستایی، آماده‌سازی سرزمین، مكان گزینی جغرافیای صنایع، توزیع بهینه جمعیت و هدایت جریانهای جمعیتی و ... از این قبیل می باشد.
موضوع جغرافیا مكان است و این علم، مكان را تا جایی كه به زندگی انسان مربوط می‌شود، مطالعه می‌كند و در این مطالعه سعی دارد سطح زمین را از نظر تمام ویژگی‌های آن مانند سردی و گرمی، حاصلخیزی، سختی و سستی ، شوری و شیرینی، جنگلی و علفزاری ، خشكی و رطوبت و هزاران ویژگی‌ دیگر بشناسد. به همین دلیل مشاهده مستقیم زمین، روش اصلی مطالعه جغرافیایی است.
توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه
علاوه بر هندسه و ریاضی دانشجوی این رشته بخصوص دانشجوی جغرافیای انسانی باید به علوم اجتماعی علاقمند بوده و درك خوبی از مسائل اجتماعی داشته باشد تا بتواند مسائل اجتماعی و جمعیتی شهر را بررسی كرده و راه حلهای مناسبی برای مشكلات موجود ارائه بدهد.
داوطلبان باید از توان جسمی و روحی لازم برخوردار باشند زیرا بسیاری از درسهای این رشته مستلزم سفرهای علمی، تحقیقات در خارج از محیط دانشگاه محیطهای شهری، روستایی، ادارات و سازمانها است لذا نیازمند فعالیت و تحرك بیشتری نسبت به سایر رشته های علوم انسانی است.
اگر فردی به مسائل شهری علاقه دارد برای مثال می خواهد مشكل ترافیك و یا آلودگی شهر حل شود و یا مدرسه و بیمارستان در سطح شهر به گونه ای توزیع گردد كه این مراكز خدماتی در دسترس همه مردم باشد، خوب است كه وارد این رشته شده تا با تلاش و همت بسیار، در راستای حل این نابسامانی‌ها قدم بردارد.

معرفی اجمالی گرایش‌های مقطع كارشناسی:

گرایشهای جغرافیایی طبیعی ، جغرافیای انسانی ، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، جغرافیای سیاسی - نظامی ، كارتوگرافی از شاخه‌های رشته جغرافیا هستند.

جغرافیای انسانی

اغلب توسعه‌گران اعتقاد دارند آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یك كشور را تعیین می‌كند، منابع انسانی آن كشور است. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملتها را تشكیل می‌دهد و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند چون انسانها عوامل فعالی هستند كه سرمایه‌ها را متراكم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌كنند، سازمانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را می‌سازند و توسعه ملی را به جلو می‌برند.
به همین دلیل جغرافیای انسانی به عنوان یكی از شاخه‌های مهم علم جغرافیا در دو گرایش جغرافیای شهری و روستائی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشورمان ارائه می‌شود.

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

یكی از پدیده‌های مهم و عمومی جهان امروز، افزایش نقاط شهری و توسعه شدید و روزافزون فیزیكی شهرها است. این در حالی است كه در محدوده شهرها، شدیدترین و گسترده‌ترین دخالتها و تغییر شكلهای انسانی در محیطهای طبیعی مشاهده می‌شود. به طوری كه منجر به آلودگی آبی، صوتی ، هوایی ، زیست‌محیطی، اجتماعی و در نتیجه بروز انواع خطرات برای انسان شده است.
در واقع شهرها از یك سو نشانه رشد و پیشرفت و زندگی نوین هستند و از سوی دیگر به دلیل بی‌مبالاتی انسانها در معرض شدیدترین خطرات طبیعی قرار دارند. به همین دلیل امروزه نیاز شهرها به دست‌اندركاران برنامه‌ریزی شهری اجتناب‌ناپذیر است، متخصصانی از علوم اقتصاد، جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی، آمار، عمران، سازه و جغرافیا كه می‌توانند با مشاركت یكدیگر وضعیت شهر را سروسامان دهند. در میان این دسته از متخصصان، فارغ‌التحصیلان جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به عنوان متخصصانی كه از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، كشاورزی، زیست و جمعیت سررشته دارند، می‌توانند وظیفه مدیریت برنامه‌ریزی شهری را بر عهده بگیرند.
گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تلاش می‌كند تا با توجه به عوامل انسانی و طبیعی موجود در هر شهر، برای مسائل جمعیتی، اقتصادی، زیست محیطی آن برنامه‌ای بیندیشد تا مطابق این برنامه مهندسین معمار، عمران ، سازه و تاسیسات ، بخشهای مختلف شهر را طراحی كرده و یا مشكلات شهر را حل نمایند.
در حقیقت یك متخصص جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری برای مشكلات فعلی و آینده شهر راه‌حلهای مناسبی را پیدا می‌كند.

جغرافیای سیاسی- نظامی

بسیاری از انسانها دوست دارند كه اراده خود را بر دیگران تحمیل كنند و برای رسیدن به این هدف از دو راه كمك می‌گیرند، یكی سیاست و دیگری جنگ.
البته با یك نگاه به تاریخ متوجه می‌شویم كه بشر بیشتر اوقات برای رسیدن به این هدف، كوتاهترین راه یعنی جنگ را انتخاب كرده و برای تامین امنیت، حفظ وطن و دفع دشمن به جنگ پرداخته است.
این همان چیزی است كه باعث پیدایش جغرافیای سیاسی- نظامی شده است. چرا كه این رشته از جغرافیا به بررسی نقش عوامل جغرافیایی در سرنوشت جنگ‌ها می‌پردازد. عواملی مثل وضعیت ارتفاعات، آب و هوا و یا وضعیت كشورهای همسایه كه می‌تواند نقش بسزایی در سرنوشت یك جنگ و در نتیجه در وضعیت سیاسی یك كشور داشته باشد.
به همین دلیل تمام سرداران بزرگ دنیا مثل ناپلئون و مائوتسه تونگ كه بعدها رهبران سیاسی جهان شدند، موفقیت‌های خود را ناشی از درك جغرافیای نظامی دانسته‌اند و باز به همین دلیل بزرگترین بخش پنتاگون (وزارت دفاع آمریكا) ، بخش مطالعات جغرافیای نظامی آن است و بالاخره براساس اصول جغرافیای نظامی بود كه عراق هنگام تجاوز به كشورمان، ابتدا مرزهای محدب را اشغال كرد، چرا كه مرزهای محدب نقش چشم كشور را دارند.
كسی نمی‌تواند سیاست را بدون ملاحظات جنگ و جنگ را بدون توجه به مفاهیم سیاسی بررسی كند، چون جنگ به عنوان یك راهكار سیاسی می‌تواند وضعیت نظام یك كشور را پیش‌بینی كند.

جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی علمی است كه محیط طبیعی و تاثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می‌كند. این علم در مقطع كارشناسی دارای دو گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است.

كارتوگرافی

كارتوگرافی هنر، علم و فن تهیه انواع نقشه‌برای استفاده در ساختار اقتصادی، فرهنگی ، دفاع ملی، روابط بین‌الملل، تعلیم و تربیت، جهانگردی و موارد متنوع دیگر است. یعنی یك جغرافیدان به یاری نقشه اطلاعات دقیقی درباره موقعیت‌ها و پراكندگی‌ها به دست می‌آورد.
نقشه در تمام گرایشهای جغرافیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای آن كه علم جغرافیا، علم مطالعه پراكندگی‌ها و موقعیت‌ها است و نقشه وسیله‌ای برای بیان اطلاعات به دست آمده می‌باشد. یعنی یك جغرافیدان پدیده‌های جغرافی را تبدیل به علامت و سمبل كرده و سپس علامتهای فوق را بر روی نقشه نشان می‌دهد.
حال با توجه به این كه ما صدها نوع نقشه داریم، مشخص است كه تهیه یك نقشه نیاز به مهارتی خاص دارد كه این مهارت را دانشجوی رشته كارتوگرافی به دست می‌آورد.
در آغاز نقشه‌ها به صورت دستی تهیه می‌شد اما امروزه با حضور تكنولوژی كامپیوتر ، نقشه‌ها به روش كامپیوتری تهیه می‌شوند و دانشجویان این گرایش نیز با نرم‌افزارهایی كه مخصوص ترسیم نقشه ، طراحی و كارهای گرافیكی است، آشنا می‌شوند.
گفتنی است كه با توجه به كاربردی بودن كارتوگرافی، این شاخه تنها در مقطع كارشناسی ارائه می‌شود.

گرایشهای مختلف جغرافیا در مقطع كارشناسی ارشد :

1) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
2) جغرافیا و برنامه ریزی شهری - ناحیه ای
3) اقلیم شناسی
4) هیدرولوژی
5) ژئومورفولوژی
6) برنامه ریزی توریسم
7) جغرافیای سیاسی - نظامی
رشته های مشابه و نزدیك به این رشته
زمین شناسی ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی و علوم اجتماعی

آینده شغلی و بازار كار:

فارغ التحصیل جغرافیا می‌تواند به عنوان محقق در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان محیط زیست، شهرداری ها و وزارتخانه های آموزش و پرورش، مسكن و شهرسازی، كشور، جهاد كشاورزی ، صنایع و معادن، دفاع و نفت مشغول به كار شود، همچنین می تواند در بخش بازاریابی كارخانجات كشور فعالیت بكند.
به عبارت دیگر در اكثر كشورهای جهان افرادی كه در صنعت توریست كار می كنند فارغ التحصیل جغرافیای شهری هستند. فارغ التحصیلان جغرافیای نظامی می توانند به راحتی جذب سازمان های انتظامی و سیاسی شوند
[ شنبه دهم تیر 1391 ] [ 9:31 ] [ محمد ]

امین صفدری

کارشناسی دانشگاه تبریز

زبان

۳۳٪

جغرافیای شهری

۹۲٪

برنامه ریزی شهری

۸۷٪

فلسفه جغرافیا

۶۵٪

برنامه ریزی ناحیه ای

۷۷٪

جغرافیای طبیعی

۶۴٪

 

[ شنبه دهم تیر 1391 ] [ 9:13 ] [ محمد ]

 هستۀ اوّلیۀ گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری درسال 1365 در درون گروه جغرافیا با جذب دو کارشناس ارشد در مرتبۀ مربی برای دروس گرایش جغرافیا شکل گرفت؛ زیرا طبق برنامۀ آن زمان، دانشجویان مجاز بودند تا با انتخاب گرایش جغرافیا، 30 واحد از دروس جغرافیا را انتخاب کنند. اندکی پس از این زمان، با اقدام ریاست وقت دانشگاه ، ابلاغ مدیرگروه جغرافیا ودستور برای جذب اعضای هیأت علمی به منظور تأسیس گروه مستقل جغرافیا صادر گردید وآقای دکتر محمد علی فیروزی به عنوان اوّلین مدیرگروه جغرافیا از طریق جذب نیروهای متخصص این رشته وبورسیه کردن دانشجویان فارغ التحصیل ممتاز جغرافیا اقدام به تهیۀ مقدمات این کار کردند. در سال 1372 موافقت اصول برای تأسیس گروه جغرافیا صادر شد و این گروه برای نخستین بار در بهمن 1374 ،17 نفر دانشجو پذیرفت. گروه جغرافیا در بدو تأسیس، کارخود را با 1 استادیار، و2 مربی آغاز کرد. حاصل تلاش علمی همکاران این گروه از ابتدای تأسیس تاکنون شامل تألیف 2کتاب، 12 مقاله و 3 طرح پژوهشی دانشگاهی، چندین طرح پژوهشی در همکاری با نهادهای اجرایی و بیش از 20 مقاله علمی بوده است. همچنین گروه جغرافیا دارای یک کارگاه پژوهشی است . گروه آموزشی جغرافیا هم اکنون دارای 8 استادیار ، 1 مربی و3 بورسیۀ دکتری است. گروه مذکور درفعالیت ده سالۀ خود بالغ بر243 فارغ التحصیل داشته است. گروه جغرافیا علاوه بر فعالیت های علمی وپژوهشی، به شهرداری، سازمان مسکن و شورای شهر اهواز نیزخدمات مشاوره ای ارائه می دهد. اولین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به تعداد 6 نفر از بهمن ماه 1385 در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مورد پذیرش قرار گرفت.     

     براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری به تاریخ 1/7/1380 براساس پیشنهاد گروه علوم انسانی دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری به عنوان یکی از برنامه های علمی و هنری آموزش عالی، که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با اهداف مشروحه زیر تهیه و تدوین شده است.

1- تربیت کادر متخصص و متعهد برای انجام امور شهرسازی و تهیه طرح های جامع شده
2- ایجاد فضای مناسب تحقیق و پژوهش در امر توسعه شهری، بهسازی، نوسازی و ساماندهی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید3- تغذیه سازمان ها و نهادهای مربوطه از نظر کارشناسی برای اجرا و نظارت در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی شهری و منطقه ای

[ شنبه دهم تیر 1391 ] [ 8:58 ] [ محمد ]

معرفی رشته جغرافیا - برنامه ریزی شهری - مقطع کارشناسی

دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری یکی از برنامه های علمی وهنری آموزش عالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با اهداف مشروحه زیر تهیه و تدوین شده
1-1: تربیت کادر متخصص و متعهد برای انجام امور شهرسازی و تهیه طرحهای جامع شهری
2-1 ایجاد فضای مناسب تحقیق و پژوهش در امر توسعه شهری، بهسازی، نوسازی و ساماندهی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید
3-1 تغذیه سازمانها و نهادهای مربوطه از نظر کارشناسی برای اجرا و نظارت در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی شهری و منطقه ای.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی 4 سال است. نظام آموزش واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در حداکثر هشت ترم ارائه می گردد.
داوطلبان شرکت کننده در این رشته در صورت داشتن « دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربی» می توانند در کنکور سراسری در این رشته شرکت نمایند.

تعداد واحدها

134 واحد شامل عمومی 20واحد – پایه 51 واحد – تخصصی 59 واحد و 4 واحد دروس اختیاری ارائه میگردد.

نقش و توانایی یا کارایی

طول دوره کارشناسی 4 سال است. نظام آموزش واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در حداکثر هشت ترم ارائه می گردد.
داوطلبان شرکت کننده در این رشته در صورت داشتن « دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربی» می توانند در کنکور سراسری در این رشته شرکت نمایند.
گروههای جغرافیایی متقاضی تاسیس این رشته ضرورتاً بغیر از شرایط عام ملزم به داشتن یک عضو کادر علمی با درجه دکتری در رشته های « جغرافیا و برنامه ریزی شهری» « برنامه ریزی شهری» و « برنامه منطقه ای» باشند.
دانشجویان این رشته حداقل باید در 15 روز گردش علمی شرکت کنند که نحوه اجرای آن توسط گروه مجری تعیین می شود.

ضرورت و توانایی

از آنجائیکه ایران کشوریست که در مرحله گذار از شیوه زندگی سنتی به شیوه زندگی شهری قرار گرفته و برای دهه های آینده رشد و توسعه سریع شهری خواهد بود و از طرف دیگر شهرهای موجود بخاطر قدمت تاریخی و طول مدت حیات در برخی از بخش ها رو به فرسودگی می روند لذا تربیت کارشناسان این رشته در تهیه و اجرای طرح ها ایران را از نظر تخصص شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای بی نیاز خواهد کرد.

[ شنبه دهم تیر 1391 ] [ 8:55 ] [ محمد ]
مهم ترین منابع کنکور کارشناسی ارشد  (گرایش برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری)
سلام

بعد از کنکور دوستان زیادی بودند که به بنده (و مطمئنا بقیه دوستان) پیام خصوصی یا ایمیل زدن و لیست منابع رو خواستن.چون منابع کنکور توی تاپیک های مختلفی گذاشته شده بود و بعضی از اون ها شاید برای کنکور استفاده زیادی نداشت تصمیم گرفتم تا برخی از مهم ترین منابع رو که حتما توی کنکور از اون ها سوال طرح میشه اینجا بذارم تا راهنمایی هر چند ناچیزی برای دوستانی باشه که قصد دارند در کنکور برنامه ریزی شهری 91 شرکت کنند و ان شاء الله به نتیجه دلخواهشون برسند.

اگه احیانا سوال یا ابهامی هم در مورد منابع دارید همین جا مطرح کنید تا بنده و سایر دوستان در صورت امکان جوابگوی شما باشیم.


مهم ترین منابع کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری:

1.فرهادي، حسين؛ انگليسي براي دانشجويان رشته‌ي شهرسازي؛ تهران: سمت
(کلا برای زبان روی درک مطلب وقت بیشتری بذارید و متمرکز بشید،سعی کنید متون تخصصی شهرسازی گیر بیارید و کار کنید چون با تمرین همین قسمت به تنهایی تا 50 درصد می توانید به سوالات زبان جواب بدید)

2.شيعه، اسماعيل؛ مقدمه­ اي بر مباني برنامه­ ريزي شهري؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات.

3. کتاب سبز (راهنماي شهرداريها) - جلد اول تا ششم.+جلد 11
(با تاکید بر جلد 5 و 11)

4. مقررات شهرسازي و معماري و طرحهاي توسعه و عمران، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران؛ ناشر: دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
(جدید ترین چاپش رو بخونید)

5. زياري، کرامت ا...؛ برنامه ­ريزي شهرهاي جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

6. بهزادفر، مصطفي؛ زيرساختهاي شهري.

7. مشهدي زاده دهاقاني، ناصر؛ تحليلي از ويژگيهاي برنامه ريزي شهري در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران.
(قسمت هایی از اوایل کتاب که در مورد آمار جمعیت و ... توضیح داده روزنامه ای بخونید)

8. عزيزي، محمدمهدي؛ تراکم و کاربردهاي آن در شهرسازي؛ تهران: وزارت مسکن و شهرسازي.
(با تاکید بر 3 فصل ابتدای کتاب)

9. زياري، کرامت ا....؛ اصول و روشهاي برنامه ­ريزي منطقه­ اي؛ يزد: دانشگاه يزد.

10. شيعه، اسماعيل؛ با شهر و منطقه در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت.
(با تاکید بر مباحث تاریخی آخر کتاب)

11. رهنمايي، محمدتقي؛ فرآيند برنامه‌ريزي شهري ايران؛ تهران: سمت.

12. حسيني، سيدعلي؛ مباني فني و اجرايي حقوق شهري و منطقه ­اي در ايران؛ انتشارات حق­ شناس.
(کتاب مفیدی در مورد مباحث حقوقی و طرح های توسعه شهری)

13. حکمت­ نيا، حسن و مير نجف موسوي؛ کاربرد مدل در جغرافيا با تاکيد بر برنامه ­ريزي شهري و ناحيه­ اي؛ انتشارات علم نوين.
(مناسب برای فنون و روش های برنامه ریزی)

14. مهدي­ زاده، جواد؛ برنامه­ ريزي راهبردي توسعه­ ي شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)؛ وزارت مسکن و شهرسازي.
(با تاکید بر 100 صفحه اول)

15. برک­ پور، ناصر و ايرج اسدي؛ مديريت و حکمروايي شهري؛ تهران: دانشگاه هنر.

16. صرافي، مظفر؛ برنامه ­ريزي توسعه­ ي منطقه­ اي.

17. پاپلي يزدي، محمدحسين و حسين رجبي سناجردي؛ نظريه­ هاي شهر و پيرامون؛ سمت.

18.عبدي دانش پور، زهره؛ درآمدي بر نظريه­ هاي برنامه­ ريزي با تاکيد ويژه بر برنامه ­ريزي شهري؛ دانشگاه شهيد بهشتي.

19. پاکزاد، جهانشاه؛ سير انديشه‌ها در شهرسازي؛ جلد اول، دوم.
(با تاکید بر جلد اول)

20. زیاری،کرامت الله،مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری.
(مناسب برای امتحان مرحله دوم)

21. موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتي؛ ترجمه: راضيه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.
(با تاکید فراوان،هر چی بخونیدش ضرر نمی کنید)

22. حبيبي، سيد محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران.
(با تاکید فراوان،هر چی بخونیدش ضرر نمی کنید)

23. استروفسکي، واتسلاف؛ شهرسازي معاصر، از نخستين سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادي؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهي.

24. کامروا، سيدمحمدعلي؛ مقدمه‌اي بر شهرسازي معاصر ايران؛ تهران: دانشگاه تهران.
(مناسب برای امتحان مرحله دوم)

25. پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتي؛ آرمان­شهر.

26.پاکزاد،جهانشاه؛تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا دوران قاجار.
(چون اخیرا چاپ شده احتمال طرح شدن سوال ازش هست)

27.کتاب های مهندس محمود توسلی.
(کتاب هاشون کم حجم و شیوا هست)

برای سوالات GIS به کتاب دکتر نوریان (با عنوان مقدمه اي برسیستم هاي اطلاعات جغرافیاي شهري) و مدلسازی به کتاب دکتر علی عسگری (با عنوان کاربرد مدل سازی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای) مراجعه کنید.

در پایان به دلیل مطرح شدن مباحث روز شهرسازی در کنکور 90،آخرین اخبار و تحولات شهری کشور رو دنبال کنید.

امیدوارم موفق و پیروز باشید.


[ یکشنبه چهارم تیر 1391 ] [ 11:44 ] [ محمد ]

فلسفه جغرافيا... (ضریب 1 شهری، 1روستایی)، 20 سوال

1-    حسين شكوئي، انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا، جلد 1، انتشارات گيتاشناسي، (اصلی) تا پایان فصل ۳

2-   احمد پوراحمد، قلمرو و فلسفه جغرافیا، اتشارات دانشگاه تهران، (اصلی)

3-    حسين شكوئي، فلسفه جغرافيا، انتشارات گيتا شناسي،(اصلی)، آبی رنگ

4-   خلاصه مباحث و تست موسسه ماهان ( بسیار مهم)

مبانی جغرافیای طبیعی... (ضریب 1 شهری، 1روستایی)، 15 سوال

1-    فرج الله محمودي، ژئومورفولوژي ساختماني، انتشارات پيام نور

2-    فرج الله محمودي، ژئومورفولوژي ديناميك، انتشارات پيام نور

3-    جمشيد جداري عيوضي، ژئومورفولوژي ايران، انتشارات پيام نور

4-    بهلول عليجاني، محمد رضا كاوياني، مباني آب و هواشناسي، انتشارات سمت، تا صفحه۲۷۲

5-    بهلول عليجاني، آب و هواي ايران، انتشارات پيام نور

جغرافيای شهری... "مباني و ايران" (ضریب 2 شهری، 2روستایی)، 20 سوال

1-   حسين شكويي، ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري، جلد 1، انتشارات سمت، (اصلی)،کامل خوانده شود. بسیار بسیار مهم

2-    اصغر نظريان، پویایی نظام شهری ایران، انتشارات مبتکران 1387 (اصلی)، بسیار بسیار مهم

3-    اصغر نظریان، جغرافیای شهری ایران، از ص 106 تا آخر، (اصلی)

4-    يدالله فريد، جغرافيا و شهرشناسي، انتشارات دانشگاه تبريز، (کلی وار)، بصورت کاملا خلاصه خوانده شود.

برنامه ريزي ناحيه اي و روستايي... "مباني و ايران" (ضریب 2 شهری، 2روستایی)، 20 سوال

1-   حسین زاده دلیر، برنامه ريزي ناحيه اي، انتشارات سمت، (اصلی)

۲-   مظفر صرافي، مبانی برنامه ريزي منطقه اي. (کتاب کمیاب) (اصلی)

۳-   محمد رضا رضوانی، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ،نشر قومس.(اصلی)، بسیار بسیار مهم

۴-   كرامت الله زياري، اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي، انتشارات دانشگاه تهران. (اصلی)، مهم

۵-    حسین آسایش، اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، پیام نور

۶-    عباس سعیدی، مبانی جغرافیای روستایی، 2 فصل آخر برای ناحیه ای، ( بسیار مهم)

۷-    پاپلی یزدی، نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت (اصلی و کلی وار)

برنامه ريزي شهري... "مباني و ايران" (ضریب 2 شهری، صفر روستایی)، 20 سوال

۱-    اسماعيل شيعه، مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، (اصلی)، بسیار بسیار مهم

2-   محمد تقی رهنمایی، فرایند برنامه ریزی شهری ایران، انتشارات سمت، (اصلی)

3-  دکتر غلامحسین مجتهدزاده، برنامه ریزی شهری در ایران، پیام نور( اصلی)

4-  سيد محسن حبيبي، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران. (اصلی و کلی وار)

5-  كرامت الله زياري، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، انتشارات پرهام 1387(اصلی). جدید، 5 فصل اول

6-    ناصر مشهدي زاده دهاقاني، تحليلي از ويژگي هاي برنامه ريزي شهري در ايران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1373. (اصلی و کلی وار)

7-    كرامت الله زياري، برنامه ريزي شهرهاي جديد، انتشارات سمت، 1376 (اصلی)

8-  كرامت الله زياري، برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، انتشارات دانشگاه تهران، تا صفحه ۱۳۶، ( اصلی)

جغرافیای روستایی و کوچ نشینی... "مباني و ايران" (ضریب 2روستایی، صفر شهری،)، 20 سوال

۱-    عباس سعيدي، مباني جغرافياي روستايي، انتشارات سمت، (اصلی)، بصورت کامل برای روستایی

۲-   مسعود مهدوی، جغرافی روستایی ایران، انتشارات سمت (کلی وار)

۳- رحیم مشیری، جغرافیای کوچ نشینی، انتشارات سمت، تا صفحه ۱۰

زبان انگليسي (عمومی و تخصصی)...، (ضریب 2 شهری، 2روستایی)، 30 سوال

۱-   واژگان ضروری تافل (لغت)

۲-    ۵۰۴ (لغت)

۳-   متون علوم انسانی به زبان انگلیسی، (هیومن ۲)، انتشارات سمت

۴-    مينو عسجدي، متون جغرافياي انساني، جلد 1 و 2، پیام نور

۵-    شاپور گودرزي نژاد، مينو عسجدي، جغرافياي طبيعي(فیزیکال)، انتشارات سمت.

كتب تست...

- ناصر عقيلي زاده فيروز جائي، مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد جغرافيا، جلد اول و دوم وسوم، مسلسل پردازش.

- جلد چهارم پردازش تالیف شده درسال1388خیلی مهم است.

- خلاصه مباحث های علوم جغرافیایی. موسسه ماهان مخصوصاٌ فلسفه و جغرافی شهری

توضیحات مهم

-         جزوه کلاسی دکتر رضوانی (درس مبانی جغرافیای روستایی) خوانده شود. هم چنین برنامه چهارم توسعه...

-         تست مخصوصاٌ تست های آزمون سال های قبل زیاد خوانده شود.

-         برای بخش درک مطلب زبان، متون جغرافیایی مطالعه شود، و برای لغت 504 و تافل مناسب است.

-         کتاب های پویایی نظام شهری ایران نظریان، برنامه ریزی روستایی رضوانی، جغرافی روستایی عباس سعیدی بصورت ریز خوانده شود حتی جداول.

-         بخش فلسفه بدلیل داشتن اسامی خاص، مکاتب زیاد و مفهومی بودن آن و... بصورت مداوم و مکرر خوانده شود.

-         مطالب بخش ناحیه ای بدلیل پراکندگی و نامشخص بودن منابع، لازم است بصورت مفهومی و در ارتباط با هم خوانده شود.

-         بخش طبیعی به علت 15 سوالی شدن و کم شدن سوالات، ایجاب می کند که به مطالب آن مسلط باشید.

-         در مجموع از همان دور اول، کتاب ها بصورت عمقی، کامل و تکرارمطالب، خوانده شود نه سطحی و زودگذر.

-         کتاب مبانی روستایی عباس سعيدي بصورت کامل برای داوطلبان برنامه ریزی روستایی خوانده شود و برای داوطلبان برنامه ریزی شهری فقط 2 فصل آخر آنهم برای بخش برنامه ریزی ناحیه ای مطالعه شود.

-         طبق آزمون سال 1390 زمان پاسخگویی به سوالات 100 دقیقه و تعداد دفترچه 1 عدد است، لذا وقت خود را برای آزمون تنظیم نمایید.

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ 17:20 ] [ محمد ]
منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای شهری مبانی و ایران ( ضریب 2 )

 

1-دیدگاههای نو در برنامه ریزی شهری --- دکتر حسین شکویی --- انتشارات سمت (خیلی مهم )

2-جغرافیای شهری ایران --- علی اصغر نظریان --- انتشارات دانشگاه پیام نور (خیلی مهم )

3-جغرافیا و شهر شناسی --- دکتر فرید --- انتشارات دانشگاه تبریز ( خیلی مهم )

4-از شار تا شهر --- سید محسن حبیبی --- انتشارات دانشگاه تهران ( مهم )

5-جغرافیای شهری --- دکتر حسین شکویی --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( متوسط )

6-روابط متقابل شهر و روستا --- رضوانی --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( متوسط )

7-پویایی نظام شهری ایران --- اصغر نظریان --- انتشارات مبتکران ( کم )

 

برنامه ریزی شهری مبانی و ایران ( ضریب 2 )

 

1-مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری--- اسماعیل شیعه --- انتشارات دانشگاه علم و صنعت ( خیلی مهم )

2-برنامه ریزی شهرهای جدید ---  دکترکرامت الله زیاری --- انتشارات سمت ( خیلی مهم )

3-تحلیلی برویژگی های برنامه ریزی شهری درایران -- مشهدی زاده دهاقانی -- انتشارات دانشگاه علم و صنعت (مهم)

4-مبانی برنامه ریزی شهری در ایران --- دکتر مجتهد زاده --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( مهم )

5-برنامه ریزی کاربری اراضی --- کرامت الله زیاری --- انتشارات دانشگاه یزد ( متوسط )

6-برنامه ریزی کاربری اراضی --- پور محمدی --- انتشارات سمت ( متوسط )

7-مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی --- محمد تقی رهنمایی --- انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ( متوسط )

8-برنامه ریزی مسکن --- محمد رضا پور محمدی --- انتشارات سمت ( متوسط )

9-فرایند برنامه ریزی شهری در ایران ---  محمد تقی رهنمایی --- انتشارات سمت ( کم )

 

برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی ( ضریب 2 )

 

1-مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه سکونتگاههای روستایی در ایران- محمدرضا رضوانی-انتشارات قومس (خیلی مهم)

2-برنامه ریزی ناحیه ای --- دکتر کریم حسین زاده دلیر --- انتشارات سمت ( خیلی مهم )

3-اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای --- حسین آسایش --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( خیلی مهم )

4- اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای --- حسین زاده دلیر --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( خیلی مهم )

5-برنامه ریزی روستایی در ایران --- حسین آسایش --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( مهم )

6-اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای --- کرامت الله زیاری --- انتشارات دانشگاه یزد ( مهم )

7-اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای --- معصومی اشکوری --- انتشارات آگاه یا پیام ( مهم )

8-نظریه های توسعه روستایی --- پاپلی یزدی --- انتشارات سمت ( مهم )

9-مبانی جغرافیای روستایی --- عباس سعیدی --- انتشارات سمت ( کم )

10-رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی -- مهندسین مشاور اچ وی هلند --- انتشارات جهاد سازندگی (متوسط)

 

فلسفه جغرافیا ( ضریب 1 )

 

1-فلسفه جغرافیا --- پور احمد --- انتشارات دانشگاه تهران (خیلی مهم )

2-اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا --- دکتر حسین شکویی --- انتشارات گیتا شناسی ( مهم )

3-فلسفه جغرافیا --- دکتر حسین شکویی --- انتشارات گیتا شناسی ( مهم )

4- سیر اندیشه در جغرافیای انسانی --- دکتر یدالله فرید --- انتشارات دانشگاه تبریز ( کم )

 

مبانی جغرافیای طبیعی ( ضریب 1 )

 

1-مبانی آب و هوا شناسی --- بهلول علیجانی --- انتشارات سمت ( خیلی مهم )

2-ژئومورفولوژی ساختمانی --- فرج الله ممودی --- انتشارات دانشگاه پیام نور (خیلی مهم )

3-آب و هوای ایران --- بهلول علیجانی --- انتشارات دانشگاه پیام نور (متوسط )

4-ژئومورفولوژی ایران --- جداری عیوضی --- انتشارات دانشگاه پیام نور (متوسط )

 

زبان انگلیسی عمومی و تخصصی ( ضریب 2 )

1-504  (عمومی )

2-متون تخصصی 1 و 2 --- مینو عسجدی --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( تخصصی  )

3-زبان تخصصی برنامه ریزی شهری --- حسین زاده دلیر --- انتشارات پلی کپی دانشگاه تبریز

4-زبان برای دانشجویان جغرافیای طبیعی --- گودرزی نژاد -– عسجدی --- انتشارات سمت

5-فرهنگ شهرسازی --- دکتر فرانک سیف الدینی --- انتشارات آییژ

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ 17:13 ] [ محمد ]
منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای شهری مبانی و ایران ( ضریب 2 )

 

1-دیدگاههای نو در برنامه ریزی شهری --- دکتر حسین شکویی --- انتشارات سمت (خیلی مهم )

2-جغرافیای شهری ایران --- علی اصغر نظریان --- انتشارات دانشگاه پیام نور (خیلی مهم )

3-جغرافیا و شهر شناسی --- دکتر فرید --- انتشارات دانشگاه تبریز ( خیلی مهم )

4-از شار تا شهر --- سید محسن حبیبی --- انتشارات دانشگاه تهران ( مهم )

5-جغرافیای شهری --- دکتر حسین شکویی --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( متوسط )

6-روابط متقابل شهر و روستا --- رضوانی --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( متوسط )

7-پویایی نظام شهری ایران --- اصغر نظریان --- انتشارات مبتکران ( کم )

 

برنامه ریزی شهری مبانی و ایران ( ضریب 2 )

 

1-مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری--- اسماعیل شیعه --- انتشارات دانشگاه علم و صنعت ( خیلی مهم )

2-برنامه ریزی شهرهای جدید ---  دکترکرامت الله زیاری --- انتشارات سمت ( خیلی مهم )

3-تحلیلی برویژگی های برنامه ریزی شهری درایران -- مشهدی زاده دهاقانی -- انتشارات دانشگاه علم و صنعت (مهم)

4-مبانی برنامه ریزی شهری در ایران --- دکتر مجتهد زاده --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( مهم )

5-برنامه ریزی کاربری اراضی --- کرامت الله زیاری --- انتشارات دانشگاه یزد ( متوسط )

6-برنامه ریزی کاربری اراضی --- پور محمدی --- انتشارات سمت ( متوسط )

7-مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی --- محمد تقی رهنمایی --- انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ( متوسط )

8-برنامه ریزی مسکن --- محمد رضا پور محمدی --- انتشارات سمت ( متوسط )

9-فرایند برنامه ریزی شهری در ایران ---  محمد تقی رهنمایی --- انتشارات سمت ( کم )

با شهر و منطقه در ایران - مهندس اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت

 

برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی ( ضریب 2 )

 

1-مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه سکونتگاههای روستایی در ایران- محمدرضا رضوانی-انتشارات قومس (خیلی مهم)

2-برنامه ریزی ناحیه ای --- دکتر کریم حسین زاده دلیر --- انتشارات سمت ( خیلی مهم )

3-اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای --- حسین آسایش --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( خیلی مهم )

4- اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای --- حسین زاده دلیر --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( خیلی مهم )

5-برنامه ریزی روستایی در ایران --- حسین آسایش --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( مهم )

6-اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای --- کرامت الله زیاری --- انتشارات دانشگاه یزد ( مهم )

7-اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای --- معصومی اشکوری --- انتشارات آگاه یا پیام ( مهم )

8-نظریه های توسعه روستایی --- پاپلی یزدی --- انتشارات سمت ( مهم )

9-مبانی جغرافیای روستایی --- عباس سعیدی --- انتشارات سمت ( کم )

10-رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی -- مهندسین مشاور اچ وی هلند --- انتشارات جهاد سازندگی (متوسط)

 

فلسفه جغرافیا ( ضریب 1 )

 

1-فلسفه جغرافیا --- پور احمد --- انتشارات دانشگاه تهران (خیلی مهم )

2-اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا --- دکتر حسین شکویی --- انتشارات گیتا شناسی ( مهم )

3-فلسفه جغرافیا --- دکتر حسین شکویی --- انتشارات گیتا شناسی ( مهم )

4- سیر اندیشه در جغرافیای انسانی --- دکتر یدالله فرید --- انتشارات دانشگاه تبریز ( کم )

 

مبانی جغرافیای طبیعی ( ضریب 1 )

 

1-مبانی آب و هوا شناسی --- بهلول علیجانی --- انتشارات سمت ( خیلی مهم )

2-ژئومورفولوژی ساختمانی --- فرج الله ممودی --- انتشارات دانشگاه پیام نور (خیلی مهم )

3-آب و هوای ایران --- بهلول علیجانی --- انتشارات دانشگاه پیام نور (متوسط )

4-ژئومورفولوژی ایران --- جداری عیوضی --- انتشارات دانشگاه پیام نور (متوسط )

 

زبان انگلیسی عمومی و تخصصی ( ضریب 2 )

1-504  (عمومی )

2-متون تخصصی 1 و 2 --- مینو عسجدی --- انتشارات دانشگاه پیام نور ( تخصصی  )

3-زبان تخصصی برنامه ریزی شهری --- حسین زاده دلیر --- انتشارات پلی کپی دانشگاه تبریز

4-زبان برای دانشجویان جغرافیای طبیعی --- گودرزی نژاد -– عسجدی --- انتشارات سمت

5-فرهنگ شهرسازی --- دکتر فرانک سیف الدینی --- انتشارات آییژ

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ 17:10 ] [ محمد ]

کتابهایی که با علامت ستاره(*) مشخص شده اند اهمیت بیشتری دارند

ترتیب :نام کتاب، نویسنده،انتشارات

برنامه ریزی شهری مبانی و ایران- ضریب۲
1- مبانی برنامه ریزی شهری در ایران - دکتر غلامحسین مجتهدزاده - پیام نور*

2- مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری - مهندس اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت*

3- با شهر و منطقه در ایران - مهندس اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت*

4- تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران - ناصر مشهدی زاده دهاقانی - دانشگاه علم و صنعت*

5- برنامه ریزی شهرهای جدید - دکتر کرامت الله زیاری - سمت**

6- برنامه ریزی مسکن- دکتر محمدرضا دلال پور محمدی - سمت

7- مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی جغرافیا - دکتر محمدتقی راهنما - مسکن و شهرسازی

8- اصول و تکنیک های شهرسازی - دکتر کریم حسین زاده دلیر - پلی کپی دانشگاه تبریز

جغرافیای شهری مبانی وایران-ضریب۲
1- دیدگاههای نو در جغرافیای شهری - دکتر حسین شکویی - سمت**

2- جغرافیای شهری - دکتر حسین شکویی - پیام نور*

3- جغرافیا و شهرشناسی - دکتر یدالله فرید - دانشگاه تبریز**

4-جغرافیای شهری ایران ، اصغر نظریان ، پیام نور **

5- روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران -  رضوانی علی اصغر - پیام نور *

6 - از شار تا شهر- سید محسن حبیبی – دانشگاه تهران*


برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی-ضریب۲
1 برنامه ریزی ناحیه ای - دکتر کریم حسین زاده دلیر – سمت**

2- اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای - دکتر کرامت الله زیاری - دانشگاه یزد**

3- اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای - دکتر سید حسن معصومی اشکوری **

4- اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای - دکتر حسین آسایش - پیام نور**

5- اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی - دکتر حسین آسایش - پیام نور**

6- کارگاه برنامه ریزی روستایی - دکتر حسین آسایش - پیام نور

7- برنامه ریزی روستایی در ایران - دکتر حسین آسایش - پیام نور*

8- رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی - مهندسین مشاور دی- اچ- وی هلند - جهاد سازندگی*

فلسفه جغرافیا-ضریب۱
۱- اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا - دکتر حسین شکویی – گیتاشناسی**

2- فلسفه جغرافیا - دکتر حسین شکویی – گیتاشناسی**

3- کلیات و فلسفه جغرافیا - دکتر حسین شکویی - پیام نور *

4- مکتب های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی - دکتر حسین شکویی - آستان قدس رضوی  

5- سیر اندیشه در جغرافیای انسانی - دکتر یدالله فرید - دانشگاه تبریز*

 

مبانی جغرافیای طبیعی-ضریب۱
1- مبانی آب و هوا شناسی - دکتر بهلول علیجانی و محمدرضا کاویانی – سمت**

2- آب و هوای ایران - دکتر بهلول علیجانی - پیام نور*

3- مبانی ژئومورفولوژی - دکتر مقصود خیام – نیما

4- ژئومورفولوژی در ایران - دکتر جمشید جداری عیوضی - پیام نور

5-ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر محمودی. پیام نور**

6-  ژئومورفولوژی اقلیمی، ، دکتر محمودی ، پیام نور**

زبان انگلیسی-ضریب۲
1- زبان تخصصی برنامه ریزی شهری - دکتر کریم حسین زاده دلیر - پلی کپی دانشگاه تبریز*

2- جغرافیای انسانی (1) و (2) - پیام نور*

3- جغرافیای طبیعی – سمت*

 موفق و پیروز باشید

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ 17:5 ] [ محمد ]

منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري

 نام خانوادگی نام مولف نام کتاب ناشر

جغرافیاي شهري (مبانی و ایران)

شکوئی حسین دیدگاه هاي نو در جغرافیاي شهري سمت

فرید یدالله جغرافیا و شهرشناسی دانشگاه تبریز

نظریان اصغر جغرافیاي شهري ایران پیام نور

رضوانی علی اصغر روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران پیام نور

شکوئی حسین جغرافیاي شهري پیام نور

برنامه ریزي شهري

زیاري کرامت الله برنامه ریزي شهري جدید سمت

شیعه اسماعیل مقدمه اي بر مبانی برنامه ریزي شهري دانشگاه علم و صنعت

مشهدي زاده ناصر تحلیلی از ویژگی هاي برنامه ریزي شهري در ایران دانشگاه علم و صنعت

مجتهدزاده غلامحسین برنامه ریزي شهري در ایران پیام نور

سلیمانی محمد درآمدي بر مبانی برنامه ریزي شهري جهاد دانشگاهی تربیت معلم

رهنمایی محمد تقی مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي وزارت مسکن و شهر سازي

فلسفه جغرافیا

شکوئی حسین اندیشه هاي نو در فلسفه جغرافیا گیتاشناسی

شکوئی حسین فلسفه جغرافیا گیتاشناسی

شکوئی حسین کلیات و فلسفه جغرافیا پیام نور

شکوئی حسین مکتب هاي جغرافیایی و جغرافیاي کاربردي آستان قدس رضوي

فرید یدالله سیر اندیشه در جغرافیاي انسانی دانشگاه تبریز

مشیري سید رحیم منابع و مآخذ جغرافیاي ایران پیام نور

تبریزي جلال جغرافیا ،تاریخ و مفاهیم سیر و سیاحت

فرید یدالله شناخت شناسی و مبانی جغرافیاي انسانی دانشگاه آزاد واحد اهر

جغرافیاي روستایی و کوچ نشینی

مشیري سید رحیم جغرافیاي کوچ نشینی (مبانی و ایران) سمت

امان اللهی بهاروند اسکندر کوچ نشینی در ایران آگاه

مشیري سید رحیم جغرافیاي کوچ نشینی (مبانی و ایران) پیام نور

فشارکی پریدخت جغرافیاي روستایی (عمومی) دانشگاه آزاد

مهدوي مسعود مقدمه اي بر جغرافیاي روستایی ایران سمت

مهدوي مسعود جغرافیاي روستایی ایران پیام نور

سعیدي عباس مبانی جغرافیاي روستایی سمت

فرجی عبدالرضا جغرافیاي اقتصادي ایران پیام نور

حسینی ابري حسن سید مدخلی بر جغرافیاي روستایی ایران دانشگاه اصفهان

برنامه ریزي ناحیه اي و روستایی

معصومی اشکوري حسن سید اصول و مبانی برنامه ریزي منطقه اي مولف

زمردیان محمد جعفر اصول و مبانی عمران ناحیه اي طلوع آزادي

آسایش حسین اصول و روشهاي برنامه ریزي ناحیه اي پیام نور

آسایش حسین اصول و روشهاي برنامه ریزي روستایی پیام نور

آسایش حسین کارگاه برنامه ریزي روستایی پیام نور

آسایش حسین برنامه ریزي روستایی در ایران پیام نور

مهندسین مشاور رهنمودهایی بر برنامه ریزي مراکز روستایی جهاد سازندگی

ژئومورفولوژي(مبانی و ایران)

محمودي فرج الله ژئومورفولوژي(ژئومورفولوژي ساختمانی و دینامیک بیرونی) دانشگاه تهران

محمودي فرج الله ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي اقلیمی) دانشگاه تهران

محمودي فرج الله ژئومورفولوژي دینامیک پیام نور

محمودي فرج الله ژئومورفولوژي ساختمانی پیام نور

جداري عیوضی جمشید ژئومورفولوژي ایران پیام نور

حریریان محمود کلیات ژئومورفولوژي ایران دانشگاه آزاد

محمودي فرج الله ژئومورفولوژي اقلیمی پیام نور

خیام مقصودي ژئومورفولوژي ساختمانی نیما

احمدي حسن ژئومورفولوژي کاربردي دانشگاه تهران

علایی طالقانی محمود ژئومورفولوژي ایران قومس

آب و هواشناسی

علیجانی بهلول مبانی آب و هواشناسی سمت

علیجانی بهلول آب و هواي ایران پیام نور

صداقت محمود زمین و منابع آب پیام نور

منابع آب و خاك

کردوانی پرویز منابع و مسائل آب در ایران دانشگاه تهران

کردوانی پرویز منابع و مسائل آب در ایران(آبهاي شور) قومس

کردوانی پرویز مناطق خشک دانشگاه تهران

کردوانی پرویز جغرافیاي خاکها دانشگاه تهران

کردوانی پرویز جغرافیاي خاکها پیام نور

صداقت محمود منابع و مسائل آب پیام نور

علیزاده امین اصول هیدرولوژي کاربردي آستان قدس رضوي

مهدوي مسعود هیدرولوژي آبهاي سطحی ایران سمت

رامشت محمد حسین جغرافیاي خاکها دانشگاه اصفهان

باي بوردي محمد خاك، تشکیل و طبقه بندي دانشگاه تهران

منابع جغرافیاي انسانی

سهامی سیروس جغرافیاي انسانی رایزن

صیفی نژاد جواد مبانی جغرافیاي انسانی دانشگاه تهران

بدري فر منصور جغرافیاي انسانی ایران پیام نور

جغرافیاي سیاسی

 میر حیدر(مهاجرانی) دره مبانی جغرافیاي سیاسی سمت

 میر حیدر(مهاجرانی) دره جغرافیاي سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا دفتر مطالعات سیاسی

 عزتی عزت الله ژئواستراتژي سمت

 عزتی عزت الله ژئوپولتیک سمت

جفرافیاي جمعیت

 مهدوي مسعود اصول و مبانی جغرافیاي جمعیت قومس

 مهدوي مسعود جغرافیاي جمعیت پیام نور

 نظریان اصغر جغرافیاي جمعیت ایران پیام نور

 فرید یدالله جغرافیاي جمعیت دانشگاه تبریز

اصول و تکنیکهاي عکسهاي هوایی و ماهواره اي

 زبیري محمود اصول تفسیر عکسهاي هوایی دانشگاه تهران

 علیزاده ربیعی حسن سنجش از دور(اصول و کاربرد) سمت

 علیجانی بهلول اصول عکسهاي هوایی(جغرافیا)پیام نور


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ 16:58 ] [ محمد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبو به خاطر دسترسي بيشتر بچه ها به منابع ارشد و موضوعات ديگر جغرافيا و برنامه ريزي شهري باز كردم. اميدوارم مفيد باشه و خوشتون بياد.